Member Information

Chennuru Srinivasa Murty
Late Chennuru Jagann
Member
Arya Vaisya Sangham
124/52,Prem Nagar 2nd Line ,Berhampur ,Ganjam ,Orissa
murty.srinivas@rediffmail.com
9861477109
761110